Dokumenty

doc VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a poplatkoch
doc VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na žiaka
doc VZN č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
doc VZN č. 3/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
doc Požiarny poriadok obce Klčov
doc VZN č.2/2011 o miestnych daniach z nehnut. a miestnom poplatku za kom. odpad na r.2012
doc Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 10/2012 - zo dňa 16.2.2012
doc VZN č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stav. odpadmi na území obce Klčov
odt Podpisový poriadok
odt Pokyn o používaní iných ako služobných motorových vozidiel
odt Postup pri zverejňovaní návrhov dodatkov VZN a návrhov VZN a schválených dodatkov VZN a VZN
odt Pokyn pri spracovaní osobných údajov
odt Pokyny pre použitie mobilných telefónov
odt Pracovný poriadok
odt Zákaz fajčenia
odt Smernica o hospodárení s majetkom obce
odt Smernica o likvidačnom konaní
odt Smernica o poskytovaní informácií
odt Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov
odt Smernica o zásadách bezpečnosti pre používateľov informačného systému
odt Smernica o evidencii, posúdení a tvorbe zmlúv
doc Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Klčov
jpg Návrh rozpočtu na rok 2013 - príjmy
doc Návrh rozpočtu na rok 2013 - výdavky
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - príjmy
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - výdavky -1.časť
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - výdavky -2.časť
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - výdavky -3.časť
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - výdavky - 4.časť
doc Nové správne poplatky platné od 1.10.2012 - 1.časť
doc Nové správne poplatky platné od 1.10.2012 - 2.časť
doc Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2013
doc Záverečný účet obce - r. 2012 - 1.časť
doc Záverečný účet obce - r. 2012 - 2.časť
doc Záverečný účet obce - r. 2012 - 3.časť
jpg Schválený návrh rozpočtu obce Klčov na roky 2014 -2016
jpg Schválené bežné a kapitálové výdavky obce Klčov, rozpočet rok 2014, 2015, 2016
rtf Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky
rtf ZÁKON z .... 2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
pdf Rozhodnutie Okresného úradu Poprad - schvaľuje ROEP Klčov
pdf Rozpočet - príjmy 2015
pdf Rozpočet - výdavky 2015 - 1. časť
pdf Rozpočet - výdavky 2015 - 2. časť
doc Dodatok č.1 k VZNč. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
pdf Správne poplatky - STAVEBNÝ ÚRAD
docx VZN č.1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Klčov
xls Harmonogram zvozu separovaného odpadu z obce na r. 2016
doc Záverečný účet obce r. 2016
pdf Návrh rozpočtu na rok 2018
Tlačivá
Stavebný úrad
doc Ohlásenie drobnej stavby
doc Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
doc Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
doc Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
doc Návrh na vydanie územného rozhodnutia
doc Žiadosť o zápis domu do katastra nehnuteľností
doc Žiadosť o zrušenie Osvedčenia a vyradenia z evidencie samost. hospodáriaceho roľníka (SHR)
doc Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
doc Žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad
doc Žiadosť o zníženie dani z pozemkov
doc Žiadosť o zníženie dane zo stavieb
doc Žiadosť o oslobodenie od dane za psa
rtf Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
pdf Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu - nová
doc Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín