Dokumenty

doc VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a poplatkoch
doc VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na žiaka
doc VZN č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
doc VZN č. 3/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
doc Požiarny poriadok obce Klčov
doc VZN č.2/2011 o miestnych daniach z nehnut. a miestnom poplatku za kom. odpad na r.2012
doc Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 10/2012 - zo dňa 16.2.2012
doc VZN č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stav. odpadmi na území obce Klčov
odt Podpisový poriadok
odt Pokyn o používaní iných ako služobných motorových vozidiel
odt Postup pri zverejňovaní návrhov dodatkov VZN a návrhov VZN a schválených dodatkov VZN a VZN
odt Pokyn pri spracovaní osobných údajov
odt Pokyny pre použitie mobilných telefónov
odt Pracovný poriadok
odt Zákaz fajčenia
odt Smernica o hospodárení s majetkom obce
odt Smernica o likvidačnom konaní
odt Smernica o poskytovaní informácií
odt Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov
odt Smernica o zásadách bezpečnosti pre používateľov informačného systému
odt Smernica o evidencii, posúdení a tvorbe zmlúv
doc Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Klčov
jpg Návrh rozpočtu na rok 2013 - príjmy
doc Návrh rozpočtu na rok 2013 - výdavky
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - príjmy
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - výdavky -1.časť
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - výdavky -2.časť
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - výdavky -3.časť
doc Návrh rozpočtu do r. 2015 - výdavky - 4.časť
doc Nové správne poplatky platné od 1.10.2012 - 1.časť
doc Nové správne poplatky platné od 1.10.2012 - 2.časť
doc Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2013
doc Záverečný účet obce - r. 2012 - 1.časť
doc Záverečný účet obce - r. 2012 - 2.časť
doc Záverečný účet obce - r. 2012 - 3.časť
jpg Schválený návrh rozpočtu obce Klčov na roky 2014 -2016
jpg Schválené bežné a kapitálové výdavky obce Klčov, rozpočet rok 2014, 2015, 2016
rtf Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky
rtf ZÁKON z .... 2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
pdf Rozhodnutie Okresného úradu Poprad - schvaľuje ROEP Klčov
pdf Rozpočet - príjmy 2015
pdf Rozpočet - výdavky 2015 - 1. časť
pdf Rozpočet - výdavky 2015 - 2. časť
doc Dodatok č.1 k VZNč. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
pdf Správne poplatky - STAVEBNÝ ÚRAD
docx VZN č.1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Klčov
xls Harmonogram zvozu separovaného odpadu z obce na r. 2016
doc Záverečný účet obce r. 2016
pdf Návrh rozpočtu na rok 2018
docx Záverečný účet obce Klčov za r. 2017
Tlačivá
Stavebný úrad
doc Ohlásenie drobnej stavby
doc Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
doc Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
doc Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
doc Návrh na vydanie územného rozhodnutia
doc Žiadosť o zápis domu do katastra nehnuteľností
doc Žiadosť o zrušenie Osvedčenia a vyradenia z evidencie samost. hospodáriaceho roľníka (SHR)
doc Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
doc Žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad
doc Žiadosť o zníženie dani z pozemkov
doc Žiadosť o zníženie dane zo stavieb
doc Žiadosť o oslobodenie od dane za psa
rtf Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
pdf Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu - nová
doc Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
pdf Návrh rozpočtu 2019 - príjmy
pdf Návrh rozpočtu 2019 - výdavky