Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o dielo - Poďme sa hrať - detské ihrisko
pdf zmluva o dielo - "Spájame brehy-spájame ľudí"
doc Kúpna zmluva z 27.1.2011
doc Dohoda - aktivačná činnosť od 1.5.2011 - 31.10.2011
doc Dohoda - ÚP -§ 50 i
doc Dohoda - ÚP - § 50 j
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
doc Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 1.časť
doc Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 2.časť
doc Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 3.časť
doc Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 4.časť
doc Dodatok k zmluve o dodávke plynu
doc Zmluva o poskytovaní obedov
doc Kúpna zmluva z 22.3.2012 - pozemok pri hlavnej ceste
doc Zmluva - dotácia z Min. vnútra SR na r. 2012 - 1.časť
doc Zmluva - dotácia z Min. vnútra SR na r. 2012 - 2.časť
doc Zmluva Dexia Komunál univerzálny úver č. 18/025/09 - dodatok č.1
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/026/09 - dodatok č.2
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/022/11 - dodatok č.1
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/041/10 - dodatok č.2
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/022/11 - dodatok č.2
pdf Kúpna zmluva - Vybavenie kultúrneho domu Klčov
doc Kúpna zmluva z 13.11.2012
jpg Výpoveď Dohody o združení fin. prostriedkov zo dňa 3.12.2003
doc Dodatok č. 6 k zmluve č. 7/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Klčov
pdf Zmluva o dielo - Revitalizácia centrálnej zóny obce Klčov
pdf Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy č. 18/025/13
pdf Zmluva č. 0400105 -PPA - Vybavenie KD Klčov
pdf Zmluva o dielo - Revitalizácia centr. zóny obce Klčov - SO 03
pdf Kúpna zmluva - vybavenie posilňovne v obci Klčov
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Vybavenie posilňovne v obci Klčov
pdf Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č. V 539-2010-Ob - Envi-pak
jpg Dexia Komunál univerz.úver - zmluva o úvere 18/025/09 - dodatok č. 2
pdf Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy k výst. Múzea medu v obci Klčov
pdf Zmluva o združení fin. prostriedkov (krátkodobá) návratná - MAS LEV
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) 18/025/13 Dodatok c. 1
pdf Zmluva o dielo - kamerový systém
pdf Kúpna zmluva z 6.8.2015
pdf Zmluva o dielo - Cityled - ver. osvetlenie
pdf Zmluva o dielo - Cityled - ver. osvetlenie - prílohy
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
pdf Kúpna zmluva zo dňa 23.11.2015
pdf Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 80/002/15
pdf Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 80/002/15
pdf Zmluva o dielo č. JO 070116-1-1
pdf Zmluva o dielo č. JO 070116-2-1
pdf Zmluva o dielo č. JO 070116-3
pdf Zmluva o dielo č. JO 080516-1
pdf Zmluva o dielo - kamerový systém - Slovanet
pdf Zmluva o dielo - výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov
docx Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
pdf Zmluva o dielo - Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov - projekt. dokumentácia
pdf Zmluva č. VSN0703201517 - ENVI-PAK
pdf Zmluva č. 412/2016/OK
pdf Kúpna zmluva - pozemok Kamenický
pdf Kúpna zmluva - pozemok Ing. J.Orinčák
pdf Dohoda č. 16-36-50j-33
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 16-36-50J-33
pdf Dohoda č. 17-36-50j-11
pdf Nájomná zmluva - Slov. vodohospod. podnik
pdf Zmluva o poskytn. NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
pdf Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
pdf Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
pdf Príloha č. 3 Hlásenie o začiatku
pdf Príloha č. 4 Finančné opravy
pdf Príloha č. 5 Rozpočet projektu
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
pdf Zmluva o sprostredkovaní koncertu
pdf Zmluva č. 422/2017/OK
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
pdf Dohoda č. 17/36/50j/34
pdf Zmluva o dielo - Výstavba malej kompostárne Klčov
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130017
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130017 - príloha k zmluve
pdf Zmluva č. 38 514 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
pdf Zmluva o grantovom účte - Prima Banka
pdf Zmluva o úvere č. 18/025/19 dodatok č.3
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
pdf Zmluva č. 128496 08U01
pdf Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072PO130017
pdf Kúpna zmluva č. 1131/3030/2018
pdf Dohoda č.18-36-50J-35
pdf Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP č. 074PO220083
pdf Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Domu smútku v Klčove
pdf Zmluva o poskytn. NFP č. 074PO220083 - Rekonštrukcia Domu smútku v Klčove
pdf Zmluva č. 445/2018/OK
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - VOP SOS s.r.o.
pdf zmluva o užívaní poľovného revíru
pdf zmluva o užívaní poľovného revíru
pdf Poistná zmluva - kompostáreň - stavba
pdf Dohoda č. 18/36/054/96
pdf Zmluva o dielo č. 2018/GD/01/026
pdf Zmluva o dielo - Obytná zóna Klčov, SO 02 - Verejné osvetlenie
pdf Darovacia zmluva - č. KRHZ-PO-225-004/2018
pdf VSD - Zmluva o zriadení vecného bremena č.1619/3030/2018
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019
pdf Dodatok č.13 k zmluve č. 7/L/2006 o zbere, prepr. a zneškodň. KO z obce Klčov
pdf Dohoda č. 19/36/060/47 - prev. náklady knižnica na r. 2019
pdf Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO220083
pdf Zmluva o municipálnom úvere č. 80/001/19
pdf Zmluva Levonet
pdf Zmluva Prešovský samosprávny kraj 445/2019/OF